Scroll Top

Financiën 2021

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Financiën 2021
Hieronder geven we een overzicht van de besteding van de vriendenbijdragen in 2021. Eind 2021 had het genootschap 45 betalende vrienden die totaal € 1486 bijdroegen. Via boekenverkoop (Jabberwocky en geschonken boeken) kwam € 188 binnen. Voor de inkomsten uit de verkoop van Phlizz reeks #1 en Lize’s Avonturen in het Wonderland: zie de toelichting.

Inkomsten

Vriendenbijdragen                                     € 1486

Verkoop Jabberwocky                             €      80

Boekenverkoop                                          €    188

Totaal inkomsten                                         € 1754

Uitgaven

Symposium                                                   €    502

Phlizz magazine                                          €    121

Phlizz reeks #1                                             €    434

Boekenleggers                                             €      30

Website hosting, onderhoud                 €    198

Website vernieuwing                                €    722

Porto-, bank- en webshopkosten        €    375

totaal uitgaven                                            €  2382

Toelichting:
Phlizz reeks #1 (De logische wereld van Lewis Carroll en wat Alice daar aantrof)
Dankzij een donatie had het genootschap maar een beperkt aandeel in de totale kosten van deze publicatie (ca € 3.500). De vrienden hebben een gratis exemplaar gekregen en er zijn in 2021 11 exemplaren verkocht; deze inkomsten zijn in bovenstaand overzicht verrekend met de kosten. De toekomstige verkoop kan de inkomsten van het genootschap vergroten.

Lize’s Avonturen in het Wonderland
Deze publicatie is gefinancierd via een lening. De boeken vormen een onderpand voor deze lening en het genootschap loopt daarbij geen risico. In het bovenstaand overzicht is dit daarom buiten beschouwing gelaten.

Website
De website van het genootschap is enkele jaren geleden relatief simpel opgezet. Door diverse uitbreidingen (webshop, Phlizz) was de website (en met name de invoer van nieuwe informatie) zodanig traag geworden dat een vernieuwing onontkoombaar was. De kosten daarvan bedroegen ca € 2.500; dankzij een lening kunnen deze kosten over twee of drie jaar worden “uitgesmeerd”. Het eerste deel (betaald in 2021) is in bovenstaand overzicht verwerkt.

Wanneer we ‘Lize’ buiten beschouwing laten, had het genootschap eind 2021 een negatief vermogen van ca € 600, dat dus is “opgevangen” via een meerjarige lening. Gelet op de exploitatie van de afgelopen jaren, vormt dit tekort geen onoverkomelijk probleem. Binnenkort zal een jaarrekening op de website worden geplaats met een integraal overzicht van baten en lasten, plus een balans.

[print_button]