Scroll Top

Financiën 2022

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Hieronder geven we een overzicht van de besteding van de vriendenbijdragen in 2022. Eind 2022 had het genootschap 44 betalende vrienden die totaal € 1.388 bijdroegen. Via boekenverkoop (De logische wereld van Lewis Carroll en geschonken boeken) kwam € 244 binnen. Voor de inkomsten uit de verkoop van Lize’s Avonturen in het Wonderland: zie de toelichting.

Inkomsten

Vriendenbijdragen                                    € 1388
Verkoop Phlizz reeks #1 (5 ex)             €      75
Boekenverkoop                                         €    169

Totaal inkomsten                                       €  1632

Uitgaven
Symposium                                                  €    352
Website hosting, onderhoud                €    169
Aflossing lening website                         €    800
Porto-, bank- en webshopkosten        €    166

 totaal uitgaven                                           €  1487

 

Toelichting:

Lize’s Avonturen in het Wonderland
Deze publicatie is gefinancierd via een lening. De boeken vormen een onderpand voor deze lening en het genootschap loopt daarbij geen risico. In 2022 zijn 32 exemplaren verkocht voor € 1132; dit bedrag wordt in mindering gebracht op de lening en daarom in het exploitatie-overzicht buiten beschouwing gelaten.

Website
Zoals vorig jaar is vermeld, is de website van het genootschap in 2021 vernieuwd en zijn de kosten daarvan via een lening over enkele jaren uitgesmeerd. In 2022 is daarvan € 800 afgelost: dat is hierboven vermeld als “aflossing lening website”. Het restant van de lening per 31 december 2022 bedroeg € 1200.
Wanneer we ‘Lize’ buiten beschouwing laten, had het genootschap eind 2022 een eigen vermogen van ca € 200. Binnenkort zal een jaarrekening op de website worden geplaatst met een integraal overzicht van baten en lasten, plus een balans.

[print_button]