Scroll Top

Mededelingen en Financiën 2023

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

 

Samenstelling bestuur
Recent is Arnold Zandbergen toegetreden tot het bestuur als penningmeester.
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Bas Savenije (voorzitter)
Wilma Vlug (secretaris)
Arnold Zandbergen (penningmeester)
Henri Ruizenaar (lid)

Financiën 2023
Hieronder geven we een overzicht van de besteding van de vriendenbijdragen in 2023. Eind 2023 had het genootschap 43 betalende vrienden die totaal € 1.584 bijdroegen. Via boekenverkoop (excl. Lize’s Avonturen in het Wonderland) kwam € 332 binnen. Voor de inkomsten uit de verkoop van Lize’s Avonturen in het Wonderland: zie de toelichting.
Inkomsten
Vriendenbijdragen                                      € 1584
Verkoop eigen publicaties excl ‘Lize’  €    190
Overige boekenverkoop                           €    142
Totaal inkomsten                                         €  1916
Uitgaven
Symposium                                                    €    627
Website hosting, onderhoud                  €    736
Aflossing lening website                           €    800
Porto-, bank- en webshopkosten          €    312
Totaal uitgaven                                             €  2475

Toelichting:

Lize’s Avonturen in het Wonderland
Deze publicatie is gefinancierd via een lening. De boeken vormen een onderpand voor deze lening en het genootschap loopt daarbij geen risico. In 2023 zijn 19 exemplaren verkocht voor € 590; dit bedrag is in mindering gebracht op de lening en daarom in het exploitatie-overzicht buiten beschouwing gelaten.
Website
De kosten van de website zijn hoger dan de vorige jaren omdat we een ‘strippenkaart’ voor 5 uur aanvullende werkzaamheden (anders dan het onderhoud) hebben aangeschaft, waarmee we naar verwachting enige tijd vooruit kunnen.
Zoals eerder is vermeld, is de website van het genootschap in 2021 vernieuwd en zijn de kosten daarvan via een lening over enkele jaren uitgesmeerd. In 2023 is daarvan € 800 afgelost: dat is hierboven vermeld als “aflossing lening website”. Het restant van de lening per 31 december 2023 bedroeg € 400. Begin 2024 is deze lening geheel afgelost.
Wanneer we ‘Lize’ buiten beschouwing laten, had het genootschap eind 2022 een eigen vermogen van ca € 70. Daarnaast is er nog een voorraad publicaties (“Jabberwocky’ en ‘De logische wereld van Lewis Carroll …’) waarvan de verkoop ten goede komt aan het genootschap. Inmiddels is een jaarverslag met jaarrekening op de website geplaatst met een integraal overzicht van baten en lasten, plus een balans. 

Deventer boekenmarkt
Ook dit jaar zal ons genootschap weer acte de présence geven op de Deventer Boekenmarkt. De datum is zondag 4 augustus 2024. Hulp bij de bemensing van de kraam is zeker welkom. Wil je helpen of heb je Carroll-gerelateerde boeken voor de verkoop, meld je dan bij Henri Ruizenaar (hruizenaar@outlook.com).

[print_button]