Auteur: Bestuur

De facsimile en een symposium in november

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de vorige editie van Phlizz meldden we dat de besluiten over de presentatie van de facsimile van ‘Lize’s Avonturen in ’t Wonderland’ en over een symposium nog even wilden uitstellen. Nu het zich laat aanzien dat met name dankzij de vaccinatie de corona-richtlijnen in het najaar versoepeld zullen worden, hebben we (natuurlijk nog met een licht voorbehoud) besloten om een najaars-symposium te houden waar we ook de facsimile zullen presenteren. Dit zal plaatsvinden op een vrijdag in november; de exacte datum, de locatie en het programma zullen we nog bekend maken.

Lees verder

De financiën in 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In onderstaand overzicht is kort weergegeven hoe het genootschap in 2020 de vriendenbijdragen heeft besteed.

Inkomsten    Uitgaven
Vriendenbijdragen € 1.591 Symposium €    533
Verkoop eigen publicaties €    138 Phlizz €    287
Boekenverkoop €    103 Organisatiekosten €    504
Totaal € 1.832 Totaal € 1.324

Er was dus een positief resultaat van € 508.

Mede dankzij donaties in eerdere jaren was het banksaldo op 1 januari 2021 € 1.992.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANB-stichtingen.

Lees verder

De facsimile van Lize

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Al eerder maakten we melding van het plan om een facsimile uit te brengen van Lize’s Avonturen in het Wonderland, de eerste Nederlandse bewerking (uit ca. 1875) van Alice’s Adventures in Wonderland.

De voorbereidingen hiervoor zijn vergevorderd. De twee begeleidende essays (over de achtergrond van de oorspronkelijke uitgave en de vertaling) zijn inmiddels gereed, met dank aan de auteurs Henri Ruizenaar en Casper Schuckink Kool. Op dit moment wordt gewerkt aan de vormgeving.

De presentatie zou in beginsel later dit jaar kunnen plaatsvinden. We zien in de presentatie ook een goede gelegenheid voor een ontmoeting met onze Britse collega’s.  Maar uiteraard is een en ander nog afhankelijk van de corona-beperkingen. Nadere mededelingen volgen.

Lees verder

De financiën in 2019

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Tijdens het symposium heeft het bestuur een globaal financieel overzicht over 2019 gepresenteerd. Dit geven we hieronder kort weer (in euro’s).

Inkomsten Uitgaven
Vriendenbijdragen 1.700 Symposium 230
Boekenverkoop 40 dodo/nododo 650
Verkoop Jabberwocky 270 Startkosten Phlizz 450
Organisatiekosten 470
Voorbereiding 120
Totaal 2.010   1.920

Er was dus een positief resultaat van € 90.
Mede dankzij donaties in voorgaande jaren bedroeg het banksaldo op 1 januari 2020 € 1.605.

Binnenkort zullen op de website een jaarverslag en een volledige jaarrekening worden gepubliceerd. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANBI-stichtingen.

Lees verder

Toekomst dodo/nododo

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is het derde nummer van dodo/nododo niet verschenen aan het begin van dit kalenderjaar. De presentatie van de nieuwe dodo/nododo op het symposium was dus ook komen te vervallen.
De reden hiervan is dat de redactie van dodo/nododo (Jur Koksma en Joep Stapel) zich rond de jaarwisseling heeft teruggetrokken. Eerder hadden ze al enige vertraging aangekondigd, maar de hoeveelheid werk die het samenstellen van dodo/nododo vraagt konden ze niet meer verenigen met hun andere verplichtingen.
Het bestuur betreurt dit: ondanks, of wellicht wel dankzij, het wat controversiële karakter van de tot nu toe verschenen nummers, is het een uniek tijdschrift met een in principe veelbelovend concept. We zijn de redactie dan ook erkentelijk voor het samenstellen van de twee verschenen nummers.
We zien ons echter geconfronteerd met een voldongen feit.
Jur Koksma heeft zich niet alleen terug getrokken als redactielid maar ook als bestuurslid en de overgebleven bestuursleden zien zichzelf niet in staat bovenop het werk dat zij al verrichten (bijvoorbeeld voor Phlizz) ook nieuwe nummers van dodo/nododo samen te stellen. Graag vragen wij onze vrienden en belangstellenden dan ook of er onder hen belangstelling bestaat om toe te reden tot een nieuwe redactie. Deze vraag hebben w ook op het symposium gesteld.
Het is geen vrijblijvende vraag: als er geen nieuwe redactie voor dodo/nododo kan worden samengesteld, zal er geen nieuw nummer meer worden uitgebracht.
Heb je belangstelling of heb je ideeën over de toekomst voor dodo/nododo, meld je dan bij een van de bestuursleden of mail naar info@lewiscarrollgenootschap.nl.

Lees verder

Een gezamenlijke reis naar Londen

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Niet voor de eerste keer werd tijdens het symposium de suggestie gedaan voor een gezamenlijke reis naar London. Daarbij werd nu de link gelegd met de tentoonstelling die later dit jaar te zien is in het Victoria & Albert Museum. Ook een ontmoeting met de Britse collega’s en een mogelijke koppeling met Alice’s Day in Oxford kwamen aan de orde.
Toegezegd is dat het bestuur hiertoe initiatief zou nemen. Om het organisatiewerk te beperken zouden alleen de activiteiten in Londen (en eventueel Oxford) gezamenlijk gepland worden en zou ieder zijn eigen reis en verblijf regelen.
Vanwege de reisbeperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, hebben we dit initiatief nog maar even uitgesteld.

Lees verder

4e Symposium 7 februari 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

4e Symposium 7 februari 2020
Locatie: De Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht.

Het bestuur van het Lewis Carroll Genootschap nodigt je van harte uit voor het 4e symposium van het Genootschap.
De twee sprekers op het symposium zijn beiden vriend van het genootschap:

  • Maxim Februari, schrijver van romans, essays en columns.
    Aan Maxim zijn recent twee prijzen toegekend: de P.C. Hooftprijs voor beschouwend proza (uitreiking op 26 mei 2020) en de Utrechtse C.C.S. Croneprijs voor literatuur (uitreiking op 11 januari 2020).
  • Lenny de Rooy, verantwoordelijk voor de website alice-in-wonderland.net.

Programma

10.30 – 11.00 uur Registratie en koffie/thee
11.00 – 11.15 uur Opening en Welkom
11.15 – 12.00 uur Lenny de Rooy: “Een nadere blik op Tenniels illustraties: oorsprong, verwijzingen en foutjes.”
12.00 – 12.45 uur Quiz
Lewis Carroll, John Tenniel, Alice in Wonderland. Een quiz onder leiding van Wilma Vlug en Casper Schuckink Kool zal uitwijzen wie de grootste kenner onder ons is. Pak de boeken erbij, start met studeren en wees voorbereid voor 7 februari!
12.45 – 13.45 uur Lunch (zie de toelichting hieronder) en Boekenmarkt
13.45 – 14.00 uur Een korte film
14.00 – 15.00 uur Maxim Februari: “Schildpadden zijn insecten: de toverkracht van de taal”.
Maxim vertelt over wat hem boeit in het werk van Lewis Carroll
15.00 – 15.20 uur Pauze
15.20 – 16.00 uur Het genootschap:
discussie over verleden, heden en vooral toekomst
16.00 –  16.30 uur Presentatie van het 3e nummer van dodo/nododo
16.30 uur Afsluiting
Borrel en Boekenmarkt

Toelichting

De Kargadoor ligt op loopafstand van het Centraal Station van Utrecht, zie https://www.kargadoor.nl.
De toegang tot het symposium is gratis. Wel graag uiterlijk 24 januari 2020 aanmelden via info@lewiscarrollgenootschap.nl.
De Kargadoor biedt de mogelijkheid van een lunch. De kosten hiervan bedragen € 10 per persoon en moeten ter plekke worden betaald. Graag bij de aanmelding vermelden of je hiervan gebruik wilt maken.

Lees verder

Begroting 2020

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

In de bestuursvergadering van 10 december 2019 is de begroting voor 2020 vastgesteld.

Bij de enquête en de brainstorm-bijeenkomst is gebleken dat de vrienden een groot belang hechten aan het symposium en de communicatie binnen het genootschap via de website en een uitgebreide nieuwsbrief. Ten behoeve van de communicatie is inmiddels het online magazine Phlizz gestart.

De kosten van Phlizz zijn na de eenmalige startkosten in 2019 (vrijwel) nihil.

Het blijkt niet mogelijk een gratis zaal te vinden t.b.v. het symposium op een goed bereikbare locatie. In de begroting is daar rekening mee gehouden. Dat betekent wel dat er minder geld beschikbaar is voor dodo/nododo, dat een doelgroep heeft die breder is dan de vrienden van het genootschap.

De begroting ziet er als volgt uit.

Inkomsten Uitgaven
Vrienden 1500 Symposium 500
Verkoop Jabberwocky 140 Hosting website 150
Kosten bank/webshop 125
Portokosten 250
dodo/nododo #3 550
Overschot 65
Totaal 1640   1640
Lees verder

Facsimile Lize’s Avonturen in ‘t Wonderland

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Al enige tijd hebben we het plan om een facsimile uit te brengen van Lize’s Avonturen in ‘t Wonderland, de eerste Nederlandse bewerking (uit ca. 1875) van Alice’s Adventures in Wonderland.

De besluitvorming stagneerde enigszins bij het zoeken naar het juiste evenwicht tussen kwaliteit en kosten. Daarbij speelde een rol dat een eerste verkenning naar de mogelijkheden van crowd-funding ons niet optimistisch maakte.

Het bestuur heeft op 10 december 2019 de knoop doorgehakt. We hebben gekozen voor een hardcover uitgave die naast de facsimile een tweetal essays bevat, in één band. De essays gaan over de achtergrond van de oorspronkelijke uitgave en over de vertaling.

Het is de bedoeling dat de facsimile in het najaar 2020 gepresenteerd kan worden. Voor de vrienden komt de mogelijkheid van voor-intekening tegen een gereduceerde prijs. Nadere informatie volgt.

Lees verder

Brainstorm-bijeenkomst

Phlizz

Online magazine van het Lewis Carroll Genootschap

Een kort verslag
In april heeft het bestuur een enquête gestuurd aan de vrienden van het genootschap om de activiteiten te evalueren. In Nieuwsbrief 5 (klik hier) staan de uitkomsten van die evaluatie vermeld.
In aanvulling daarop heeft het bestuur gevraagd wie van de vrienden deel wilde nemen aan een brainstorm-bijeenkomst over de ontwikkeling van het genootschap. Acht vrienden hebben daarop gereageerd; vanwege geplande vakanties bleek het niet mogelijk om iedereen op korte termijn bij elkaar te krijgen. Op 20 juli 2019 vond in ’s-Hertogenbosch een nuttige en aangename bijeenkomst plaats met vijf deelnemers plus drie bestuursleden.
Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst.

Het profiel van het genootschap
Het genootschap is primair een kennis-hub, DE informatiebron in Nederland, met betrekking tot Lewis Carroll en zijn werk. Voor informatie over het Nederlands taalgebied speelt het genootschap een actieve informatierol; voor buitenlandse activiteiten is het vooral een doorgeefluik.
Het genootschap heeft een faciliterende rol ten behoeve van de onderlinge communicatie tussen de vrienden van het genootschap. Het zou nuttig zijn als er op de website een overzicht staat van de vrienden, hun mailadres en hun deskundigheid. Vanwege de privacy-wetgeving mag dat alleen met toestemming van betrokkenen. Het bestuur zal daarom onder de vrienden inventariseren wie daaraan mee wil werken.

Communicatie
Er is bijval voor het bestuursvoorstel om de nieuwsbrief uit te breiden met actualiteiten, voorstellingen, nieuwe publicaties, recensies, eigen analyses etc. Vrienden hebben ook de mogelijkheid om daarvoor kopij aan te leveren. Dat wordt dus het online magazine Phlizz. Gestart wordt met vier issues per jaar maar in de toekomst kan worden overgegaan op een actuele, permanente aanvulling zonder afzonderlijke issues. Phlizz is voor iedereen vrij toegankelijk via de website van het genootschap. Eerdere edities blijven in het online archief beschikbaar.
Het verschil met dodo/nododo is dat Phlizz met name is gericht op degenen die al een relatie met het genootschap hebben, terwijl dodo/nododo een tijdschrift is in de geest van Lewis Carroll dat een breder publiek wil aanspreken.
Nieuws wordt nu vaak gedeeld via de facebook-pagina maar daarmee wordt slechts een beperkt aantal vrienden bereikt. Het zou nuttig zijn om via een widget de daar gedeelde informatie ook voor de anderen beschikbaar te maken.
De aanwezigen vinden dat het symposium en een meer inhoudelijke nieuwsbrief met een hogere frequentie meer prioriteit hebben dan een blad in de geest van Lewis Carroll dat vooral extern gericht is.

Symposium
Iedereen onderschrijft het belang van een jaarlijks symposium dat primair is gericht op de vrienden en de bekende belangstellenden. Meer variatie in het programma is gewenst, bijvoorbeeld door een mix van sprekers, interactieve onderdelen, discussiemogelijkheden.
Ook een gezamenlijke lunch en/of afsluitende borrel zijn van belang.

Nieuwe activiteiten
Een aantal mogelijkheden voor nieuwe activiteiten passeert de revue, zoals een tentoonstelling. Bepleit wordt aansluiting te zoeken bij een grotere organisatie (bibliotheken of musea) of bestaande evenementen, zoals boekenbeurzen en de (kinder)boekenweek.
De voortgang van de facsimile van Lize’s Avonturen in ‘t Wonderland heeft even stilgelegen, maar dit project zal nu weer voortvarend worden opgepakt.

Lees verder